O-Spa

O-SPA at Connecting founder, US Embassy and Moxy

Thank you connecting founder, US Embassy and Moxy for holding this export session for Women in business South East Asia series. We are glad to be part of it.
อีกหนึ่งงานที่โอสปา รู้สึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งคือการบรรยายให้ความรู้ผู้ประกอบการหญิงทั้งไทยและต่างประเทศ ผู้ที่กำลังเริ่มต้นทำ และกำลังคิดที่จะทำส่งออก ในงาน women in business South East Asia series จัดโดยconnection founder สถานฑูตอเมริกา และ Moxy. ขอบคุณที่นึกถึงโอสปาค่ะ